การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตั้งเป้าหมายในการเรียน


• การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู้เรียนมากขึ้น กว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
• พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง
• ลำดับความสำคัญ
• เอาชนะการต่อต้านและความขึ้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน
   กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง
• ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน

จัดการกับเวลาเรียน


• บอกเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ถึงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ
• การบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์
   และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย
• เริ่มเรียนจากระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 นาที
• เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้าง

ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน


• ทบทวนเนี้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง
• ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก
• จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย
• เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง
• ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้


• ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์
• แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกับเพื่อนร่วมงาน

ลดสิ่งที่จะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน


• วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อนร่วมงานบริเวณนั้น)
• สร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปัจจัยการรบกวนข้างต้น โอนสายเรียกเข้าให้เพื่อนร่วมงานระหว่างการเรียน
  และพูดคุยถึงผลที่ได้กับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย