วิดีโอการใช้งานบทสนทนาวีดีโอบทสนทนาวิดีโอมีเนื้อหาที่ความสอดคล้องกับแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ตามมา ซึ่งเป็นส่วนที่คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และโครงสร้างไวยากรณ์ และเป็นส่วนที่คุณจะได้ฝึกการอ่านและการฟัง ยิ่งคุณใช้เวลาในบทสนทนาวิดีโอมากเท่าไร คุณก็ได้เตรียมตัวสำหรับแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ตามมามากเท่านั้น